“Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả” – Donna M.Genett